RVS technology
Din kundvagn är tom
VAUHDIN MAAILMA 1/2004 (läs nedan på svenska)

Översättning från finska av tidningsartikeln i VM 1/2004, sida 46-47

MOTORKLINIKEN

JARI KOHONEN, text och fotografier
VESA PYNNÖNIEMI, ritning
ST-MOTORS, mätningar

RVS-TECHNOLOGY
Magi eller teknik?
Finns det ämnen i burk eller tub med egenskaper som snabbt och billigt t.ex. kan förbättra livslängden och prestationsförmågan? Eftersom tidningen Vauhdin Maailma känner sitt ansvar som en fördomsfri föregångare i branschen beslutade vi oss för att testa ett alternativ som erbjuds av en inhemsk producent. Vi gav testbilen lite laglig “doping”.

Tiderna förändras och medvetenheten ökar.
För inte alltför lång tid sedan betraktades kiropraktiker och andra representanter för alternativ medicin fortfarande som kvacksalvare vid behandling av sjukdomar. Nu har dessa accepterats officiellt som en del av den traditionella medicinska vetenskapen inom hälsovården.

Ett liknande genombrott är oundvikligen förestående även på det tekniska området. Fortfarande i dag kan användare av sådana ämnen som framtagits t.ex. för att minska friktion eller är avsedda för behandling av metallytor betraktas som byfånar, men tiderna och produkterna förändras.

Vi vill inte föreställa oss att det inte skulle vara så att det också kommit ut “hokuspokus-produkter” på marknaden, vars effekt huvudsakligen grundar sig på användarens övertygelse. Man kommer dock osökt att tänka på att det bland dessa produkter också kan finnas verkligen bra och fungerande uppfinningar.

Längre livslängd och bättre prestationsförmåga.
RVS-Technology är en produktfamilj, som framställs och marknadsförs av ett företag som heter RVS-Tec Oy, som bildades år 1999. Produkten som baserar sig på mineraler och som ursprungligen upptäcktes och utvecklades för industrins behov i Ryssland, finns numera i finländska händer.

Det är alltså inte fråga om en oljetillsats av sådant slag som redan funnits på marknaden under lång tid med olika produktnamn. RVS är ett ämne som baserar sig på diffusion och med hjälp av detta ämne skapar man ett nytt ytskikt och reducerar skador som orsakas av slitage t.ex. i motorer, växellådor, bakvagnar och lagerhus.

Enligt tillverkaren kan produkten alltså användas för att förbättra prestationsförmåga och livslängd för fordon som är i gott skick, men även för att väcka nytt liv i fordon som är utslitna och som gått många mil.

RVS har utan att föra något väsen även gjort sitt intrång i bilsporten. Bl.a. har Miikka Honkanen, som stod som segrare i Rally Rent Europe samt Formula Ford Cup, använt dessa produkter i sina bilar.

Erfarenheterna var överraskande. Från Honkanens team kan man berätta att bl.a. olje- och kylvatten-temperaturerna var lägre och att man kunde använda avsevärt smidigare oljor än förut i bilen. Växellådan höll bra säsongen ut. Kugghjulen var fortfarande som nya även efter tävlingssäsongen. >>

>> Till skillnad från övriga team använde Honkanens stall normal motorolja och till och med hydraulisk olja för smörjning av bakvagn/växellåda. Under tidskörningar använde man bara 5 deciliter olja i stället för den normala oljemängden 9 deciliter.

Det utfördes två mätningar med dynamometer på ST-Motors av Suzuki-motorn på 1,3 liter som tävlar i N-gruppen. Mellan mätningarna gjordes en inkörning på ca 1500 km med RVS-produkter. Konstaterbar förbättring i snabbtest.

Eftersom det test som vi utförde var kortvarigt till sin natur kunde vi inte fåställa verkningarna av RVS t.ex. i fråga om förbättring av livslängden för växellådan. Vi nöjde oss med att undersöka enbart effekterna av ämnet på prestationsförmågan vid detta snabbtest.

Den testade bilen var en Suzuki Swift GTi på 1,3 liter, som används för rallykörning. Bilen hade körts civilt under 1990- talet före övergången till tävlingsbruk. Före testet visade mätaren att bilen gått totalt ca 64 000 km.

Den första mätningen visade att bilen var i gott skick, trots att den varit i bruk länge. Effekten i motorn var 80,7 kW och på draghjulen 60,3 kW. Efter mätningen gjordes en inkörning av bilen på drygt 400 kilometer enligt bruksanvisningen för RVS. Efter oljebyte kördes bilen ytterligare drygt 1 000 km. I det första skedet tillfördes RVS såväl i motor som i växellåda. Motorn behandlades två gånger, växellådan en gång (före inkörningen på ca 400 km).

Vid den andra mätningen uppnåddes en motoreffekt på 83,6 kW och draghjulseffekt på 61,5 kW. Vridmomentet var i stort sett oförändrat. Såväl maximieffekten som vridmomentet fanns på samma varvantalsnivå som vid den första mätningen.

Förändringen är relativt liten, men pekar i rätt riktning. Skillnaden kan inte förklaras av förändrade förhållanden eller felaktigheter vid mätning. Detta antagande får också stöd av att ljudnivån sjönk såväl i motor som i växellåda.

Växellådan kändes “trögare” före testet än efter behandlingen med RVS. Likaså försvann de knackningar från ventiler som kunde konstateras med blotta örat.

Förändringen var alltså inte dramatisk, men jämfört med det ringa arbete som krävdes för att uppnå förbättringen och produktens pris var resultatet tillfredsställande.

Slutresultatet för testet skulle troligtvis ha varit ännu bättre om t.ex. hjullagren i testbilen skulle ha behandlats. Likaså skulle en bil med något högre motoreffekt och i synnerhet en fyrhjulsdriven bil sannolikt ha gett en klarare bild av förändringarna.

Vid test som utförts på annat håll har man uppnått liknande resultat. Dessa test har vanligtvis genomförts med bilar som körts mycket, delvis även bilar som varit i undermåligt skick.

Yrkesläroverket i Brahestad uppmätte t.ex. i medeltal drygt 30 % bättre värden för förbiläckaget i cylindrarna efter RVSbehandling i en Talbot som gått över 300 000 kilometer.

Det är bara att acceptera. Skillnaden mellan de två mätningsresultaten är liten, men även med beaktande av mätningsfel är skillnaden ändå uppenbar. Ökningen av motoreffekt i den väl fungerande motorn var 2,9 kW, det vill säga att förändringen var ca 4 %. Hur mycket bättre skulle resultatet ha varit om det var fråga om en motor som utsatts för ännu mer slitage?
EN MINERALBLANDNING SOM BESTÅR AV MÅNGA KOMPONENTER

RVS är en mineralblandning som består av många komponenter. Denna mineralblandning, geoaktivator, används för att förbättra friktionsegenskaperna på ytan av delar som tillverkats av olika material och som är i kontakt med varandra.

Produkten kompenserar och återställer förslitningar som redan inträffat samt minskar risken för att delarna “skär fast” i varandra. Det bästa resultatet uppnås i anordningar som redan är rejält slitna, säger Sami Rautavuori från RVS.

I alla processer, där delar vidrör varandra, orsakar slitaget på ytorna att mikroojämnheter kolliderar med varandra. I sådana situationer brister oljehinnan och det uppstår en torr friktion. Ojämnheterna slås sönder och till följd av detta slitage uppstår det värmeenergi.

RVS-partiklarna är oxidationskatalysatorer, som ingår i den el-kemiska processen vid nämnda kollisioner av mikroojämnheter. RVS-partiklarna bildar tillsammans med ämnet, t.ex. stål, en keramikliknande hinna i kontaktytorna, vars friktionskoefficient är mycket låg. RVS-geoaktivatorerna bildar en yta, som har låg värmeledningsförmåga, hög resistivitet och stor hårdhet. Samtliga dessa egenskaper skyddar bl.a. mot slitage och minskar effektförlusterna.

Det har utförts framgångsrika test med ämnet redan år 1999 i laboratoriet på Rautaruukki. Det oaktat intog den finländska industrin en avvaktande hållning för att invänta ytterligare erfarenheter och utförligare undersökningar om ämnets metallurgiska egenskaper.

– Vi slog huvudet i väggen i ett par års tid med att försöka övertyga representanter för industrin. Vi borde ha låtit utföra dyra test på Statens tekniska forskningscentral. Det hade vi inte resurser till, av vilken anledning beslutade vi oss för att byta branschen.

Vi vände oss till bilbranschen, – uppger Rautavuori. Försäljningen av RVS överläts genast från början till yrkeskunniga och välrenommerade återförsäljare. Av imageskäl ville man inte bli förväxlad med TV-Shop-produkter.

– Med hjälp av kontakter som vi knöt på mässor hittade vi återförsäljare som också är kända från motorsporten, såsom Jappe Malin och Kari Hätälä, konstaterar Rautavuori.

Av produktionen går numera nästan 95 % på export. Produkten är populär bl.a. i Kina och på annat håll i Fjärran Östern. Till och med tyskarna, som är som bekant noggranna ända ut i fingerspetsarna, har i allt ökande omfattning blivit konsumenter av RVS.

Utomlands har RVS accepterats för behov såväl inom industrin som i trafiken. I hemlandet söker produkten fortfarande sin plats. En betydande del av nöjda kunder finns på trafikområdet. Det är i praktiken så att man kan förlänga livslängden för en slutkörd bil.

Vid test av en gammal Talbot för ett par år sedan på yrkesläroverket i Brahestad uppmättes cylinderläckage på till och med 49 %. Efter RVS-behandling var det största läckaget 17 %.


Ytterligare upplysningar:
RVS-Tec Oy, Helsingfors
Tel. 09 5659 6218, www.rvs.fi