Minska CO- och HC utsläpp

Har du något av följande; höga avgasvärden, högt HC värde, högt CO värde? Många upplever för höga avgasvärden inkluderat HC-värde och CO-värde på sina äldre fordon och extra tydligt blir det efter att man fått ombesiktning på dessa.

I takt med att en motor slits så rubbas dess optimala toleranser, vilket kan visa sig i olika symptom. Ett av dem är för höga avgasvärden pga. en obalans i motorns förbränning.

Nedan sammanställer vi de olika utsläppen, vad rubbningen kan bero på samt hur det kan åtgärdas. Läs den enkelt förklarande eller den mer detaljerade guiden.

RVS ÄR ETT ENKELT SÄTT ATT ÅTGÄRDA DINA HÖGA AVGASVÄRDEN

Höga avgasvärden beror många gånger (inte alltid) på att motorn har slitits med tiden och tappat sina ursprungliga toleranser. Med RVS-motorbehandling kan man väsentligt minska CO- och HC-utsläpp av äldre och slitna fordon.
När motorns slitagedelar slitits ned, tappar motorn sin ursprungliga prestation. En av konsekvenserna är att utsläppshalterna ökat pga. att luft/bränsleförhållande har skiftats till följd av ”otäthet” i förbränningskammaren.

RVS är ett enkelt och billigt alternativ till en traditionell motorrenovering. Du behöver endast fylla på din olja med RVS, för att få effekt och att behandlingen ska påbörjas.

HC (kolväten) är ofulständigt förbränt bränsle. Höga kolvätenivåeri avgaserna är ofta relaterade till problem i tändsystemet; defekta tändstift, dåliga tändkablar, felaktigt tändläge eller insprutningsvinkel, vacuumläckor eller felaktigt luft/bränsleförhållande, som förorsakar oriktig förbränning och höga HC-värden.

CO (kolmonoxid) bildas när syret inte räcker till under förbränningen. Höga kolmonoxidnivåer (mätt i procent av avgaserna) förorsakas av för fet blandning vilken i sin tur kan bero på lågt tomgångvarv, igensatt luftfilter, dåligt fungerande PCV-ventil eller felaktigt inställd förgasare eller insprutning.
Låga syrgasnivåer tyder på att det finns mer bränsle än som kan förbrukas med det syre som är tillgängligt.Detta kan kallas syrebrist. Lösningen är att minska mängden av bränsle (justering) eller öka mängden av luft (tex byta luftfiltret).

CO2 (koldioxid) är en viktig parameter för att ställa diagnos på hur effektiv förbränningsprocessen är. Mängden av koldioxid tyder på en mer effektiv förbränning.
Ju större andel CO2 i avgaserna, desto effektivare arbetar motorn. Ett värde på 13-15% anses vara riktigt bra, vid CO och HC på eller nära noll och syrgas ca 1-3%.

O2 (syrgas) visar hur väl inställd förgasaren är. Om syrgasinnehållet mäts då luft/bränsleförhållandet ändras från fet till mager, eller från mager till fet, visar ett hopp i värderna på åtminstonde 0,5% vid den punkt där övergången sker mellan fet och mager.O2-mätning kan också användas för att upptäcka vacuumläckor och tändningsproblem som ger upphov till misständning samt felaktiga provvärden på grund av att avgasgivaren inte är korrekt insatt och/eller att avgassystemet läcker. Syrgasvärden på 1,5% eller mindre anses idealiska med HC och CO på eller nära noll och CO2 inom 13-15%.

NOx (kväveoxider) ungefär 80% av luften består av kväve, övriga ca 20% är syre. En förbränningsmotor förbrukar syrgas O2 när den går och släpper ut kväveoxider som avgaser. Kväveoxider bildas när förbränningstemperaturen överstiger 1370 °C. Även om NOx-föreningarna inte direkt påverkar motorns gång, förorsakar de under vissa atmosfäriska förhållanden smog tillsammans med oförbränt bränsle (HC).
En del av lösningen när det gäller att hålla NOx under kontroll har varit en anordning som kallas EGR-ventil (för avgasrecirkulation) för att sänka förbränningstemperaturen genom att recirkulera avgaserna tillbaka till förbränningskammaren. Mekanikern/teknikern kan inte göra mycket för att styra utsläppen annat än att se till att motorn och EGR-ventilen fungerar som de skall.

VÅRA TYSKA TESTER VISAR
Kompressionsdata för Ford Fiesta 
(vänster: före behandlingen, mitten: efter behandlingen, höger: efter 5 000 km)
Detta försöksresultat visade redan efter en timmes tomgångskörning med testfordonet att en tydlig förbättring av kompressionsdata kunde noteras genom behandlingen med RVS-Technology®-Gel. Kompressionsdata för cylindrarna 1-3 höjdes från ett område mellan 4 och 6 till ca 8,5 till 10,5. 
Därmed uppnåddes en tydlig förbättring av kompressionen i de fyra cylindrarna (mittdiagrammet). Efter en testkörning på 5000 km finner man en ytterligare förbättring av cylindrarna 2 och 3 och sammantaget ett mera symmetriskt förlopp i alla cylindrarna.

VÅRA KUNDER BERÄTTAR

… Mina bilar, 2 Porsche, 1 BMW, 1 Audi och en Volvo är behandlade i varje detalj med RVS. Bilarna är olika gamla och som nya i skick. Äldsta Porschen är -82:a = pensionär. Bilprovningen kollar alltid si co- mätare för mina bilar är så täta så de tror inte sina ögon, att så gammal bil har så låga värden. =>RVS!… ” 
/ Agne Jansson
Läs mer

… Efter en viss tvekan har jag provat er produkt på min gamla Fiesta, som led av för höga HC värden. Häromdagen gjorde jag en ombesiktning och värdarna var nu helt ok 50 istället för 150. Som du förstår är jag mer än nöjd!…   
/ Håkan Alsterlind
Läs mer

… CO värdet mättes upp till 0.0 och HC värdet till 006. Vid förra besiktningen var CO värdet 0.3 och HC värdet 0.90. En markant sänkning av utsläppen m.a.o. Hur är det möjligt? Jag utgår ifrån att detta har med behandlingen av RVS att göra. Bör sägas att bilen rullat över 21.000 mil med samma katalysator och lambdasond…
 / Peter Andersson
Läs mer

… På bilbesiktningen märkte jag att CO- och HC-värdena gått ned till noll, två besiktningar i följd. Detta hade inte hänt tidigare. Sammantaget måste jag säga att det hela är imponerande, så nu beställer jag en behandling tre andra bilar… 
/ Erik Skoglund
Läs mer