• Skyddas mot direkt solljus och förvaras vid temperatur under +40°C (~105°F)
  • Vid hudkontakt – tvätta med ljummet vatten och tvål.
  • Om preparatet fås i ögonen kan irritation uppstå – spola med vatten, kontakta läkare.
  • Om preparatet sväljs kan illamående uppstå – framkalla ej kräkning, kontakta läkare.
  • Vid brand: alla släckmedel utom vatten är lämpliga.
  • Förvaras utom räckhåll för barn.

Safety Data Sheet RVS Technology® Treatment (pdf)